Terminals ferroviàries i multimodals. Els ramals industrials i el transport de mercaderies a Catalunya

29,00 

  • Autor: Joan Carles Salmerón i Fernández
  • Edición: 2020
  • Idioma: Catalán
  • Páginas: 204
  • ISBN: 978-84-949102-2-7
  • Presentación: Formato 240x170mm. Papel de arte de 170 g/m, encuadernado con cubierta en colores
  • [CAT] Presentació: Format 240x170mm. Paper d’art de 170 g/m, relligat amb coberta a colors
  • [EN] Presentation: Format 240x170mm. Art paper 170 g/m, bound with cover in colors

Descripción

[CAT] La potenciació del transport ferroviari de mercaderies ha estat un dels grans anhels de la indústria i de les institucions catalanes que, a hores d’ara, tracten d’aprofitar les sinèrgies generades pels gran projectes dissenyats des d’Europa. El funcionament eficient de les cadenes logístiques només s’entén amb la creació i potenciació de centrals multimodals, terminals ferroviàries i ramals industrials que possibilitin l’intercanvi dinàmic amb les indústries i la carretera. Aquesta obra analitza aquesta problemàtica, repassant els seus antecedents històrics i descrivint l’estat actual i les possibilitats de futur de totes les terminals i ramals industrials existents al llarg de tota la xarxa ferroviària de Catalunya.

[ES] La potenciación del transporte ferroviario de mercancías ha sido uno de los grandes anhelos de la industria y las instituciones catalanas que, actualmente, tratan de aprovechar las sinergias generadas por los grandes proyectos diseñados desde Europa. El funcionamiento de las cadenas logísticas solo se entiende con la creación y potenciación de centrales multimodales, terminales ferroviarias y ramales industriales que posibiliten el intercambio dinámico con las industrias y la carretera. Esta obra analiza esta problemática, repasando sus antecedentes históricos y describiendo el estado actual y las posibilidades de futuro de todas las terminales y ramales industriales existentes a lo largo de toda la red ferroviaria de Cataluña.

[EN] The promotion of rail ferriage has been one of the great wishes of the Catalan industry and its institutions, which are currently trying to take advantage of the synergies generated by Europe’s largest projects. The logistics chains operations can only be understood with the creation and empowerment of multimodal stations, railway terminals and industrial branches that enable dynamic exchange with industries and road. This book analyses this issue, reviewing its historical antecedents and describing the current state and future possibilities of all existing industrial terminals and industrial branches along the entire Catalan railway network.

También te recomendamos…